Proclaimer en Privacy Statement

Proclaimer

De website die u nu bezoekt is gemaakt om u een idee te geven van de praktijk van BeauMedique .Verder geeft hij een indruk en een overzicht van de therapieën- en behandel-methoden waarvoor u bij ons terecht kunt.
De gegeven informatie is niet geschikt voor zelf medicatie. Er worden geen persoonlijk therapeutische adviezen gegeven. Overeenkomsten met klachten en symptomen van u, betekenen niet dat de adviezen gelijk zullen zijn. Voor mensen met dezelfde klacht bestaan vaak andere behandeladviezen. Alleen in persoonlijk overleg met een arts of therapeut kan een voor u geschikt advies worden verkregen.
De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter fouten of onvolkomenheden in zitten. BeauMedique en haar medewerkers hebben deze website met zorg samengesteld. Toch kunnen er onverhoopd fouten voorkomen. Mocht u een dergelijke fout ontdekken dan horen wij dat natuurlijk graag van u. Voor elk middel, elke therapie of behandelwijze kunnen bijwerkingen bestaan of kunnen er contra-indicaties zijn. Raadpleeg dan ook voor elk persoonlijk advies altijd eerst uw arts of therapeut.
Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van onze eigen website en hopen dat dit ook het geval zal zijn bij website waarvan op deze site een link verbind. De verantwoordelijkheid daarvan ligt vanzelfsprekend bij de websitehouders.

Privacy statement

Om een goede behandeling mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op bescherming van die gegevens. In dit privacyreglement is vastgelegd hoe BeauMedique met uw gegevens omgaat.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

BeauMedique verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (initialen, achternaam)
 • Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en emailadressen)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres en woonplaats
 • BSN
 • Medische gegevens

Uw gegevens worden door uw behandelende arts bij BeauMedique vastgelegd in een dossier. Dit dossier bevat bovengenoemde gegevens en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en onderzoeken. Ook eventuele gegevens die met uw toestemming zijn opgevraagd bij uw huisarts of specialist worden hierin vastgelegd. Het behandeldossier is niet toegankelijk voor anderen dan uw behandelend arts.

Alle medewerkers betrokken bij uw behandeling hebben slechts toegang tot de verwerkingsgegevens die noodzakelijk zijn het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld afrekenen van een behandeling. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht

 

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

BeauMedique verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Een zorgvuldige en reproduceerbare behandeling te kunnen uitvoeren en deze te kunnen opvolgen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • BeauMedique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld een melding bij GGD van besmettelijke infectieziekten.
 • Tevens worden uw gegevens gebruikt in het kader van kwaliteitsverbetering. Het is een wettelijke verplichting voor alle instellingen in de zorgsector om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een voorbeeld hiervan is een dossieronderzoek naar een nieuwe werkwijze of nieuw ingevoerde behandeling met als doel het beoordelen en het verbeteren van de behandeling en het eigen functioneren.
 • Financiële administratie: In beperkte mate kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden voor de financiële administratie.
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek: Uw toestemming is nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

  

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

BeauMedique zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u cliënt bij ons bent en/of zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrieven. Daarna gelden de volgende bewaartermijnen voor medische gegevens: 15 jaar 

De termijn kan langer zijn als dat van belang is voor bijvoorbeeld medisch wetenschappelijk onderzoek. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder), kan de bewaartermijn korter zijn.

 

DELEN MET ANDEREN

BeauMedique verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien u daar toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beaumedique.nl. Dit recht heeft slechts betrekking op persoonsgegevens zoals naam of adres, waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan. Het recht om correctie te vragen is niet bedoeld om gegevens bestaande uit professionele indrukken, meningen en conclusies, waarmee u het oneens bent te corrigeren. U kunt wel vragen een door u afgegeven verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  BeauMedique zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

BeauMedique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beaumedique.nl.

BeauMedique heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Geïmplementeerde backup- en herstelprocedures
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Periodiek patchmanagement op computers
 • Indringer alarm in combinatie met een gecontracteerde beveiligingsdienst.
 • Sub-verwerkersovereenkomsten met derden

 

WEBSITE EN NIEUWSBRIEVEN

BeauMedique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website dan wel cliënt te zijn of worden van BeauMedique gaat u ermee akkoord dat BeauMedique uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of cliënt van onze praktijk. Indien u cliënt bent van BeauMedique gaan wij er van uit dat u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, behalve indien u zicht uitschrijft of op andere wijze laat weten hier geen prijs op te stellen.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze dienstverlening. Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt BeauMedique geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

 

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

 • Onze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. 
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. 
 • Wij maskeren een deel van uw ip-adres. 
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld. 
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.